Kontakt

Aleja Jana Pawła II 61-219, 01-031 Warszawa

serceaniola@serceaniola.pl

+48 512 762 078

REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Administrator strony

Strona Internetowa www.serceaniola.pl jest prowadzona przez Fundację Dobroczynna Serce Aniola (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą i adresem w Warszawie, Ogrodowa 37/11 00-873 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawa w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725030, NIP 9522177771, REGON 369804244

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu Przelewy24.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez Przelewy24.

a) przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez Przelewy24.

b) karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez Przelewy24.

c) wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Dobroczynną Serce Aniola (al. Jana Pawła II 61/219, 01-031 Warszawa): Santander Bank Polska S.A. Nr 09 1090 1056 0000 0001 3641 1468

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.serceaniola.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na: a) bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, leków, środków pomocy itp., dla potrzebujących będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

b) finansowanie oraz organizowania finansowania opieki medycznej dla ludzi i zwierząt będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

c) prowadzenie różnych form edukacji dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową, na wszystkich poziomach, tj. w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych licencjackich, szkół wyższych magisterskich, studiów podyplomowych;

d) udzielanie młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową stypendiów finansowych w celu umożliwienia odbywania nauki na wszystkich poziomach, tj. w szczególności w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach wyższych licencjackich, szkołach wyższych magisterskich, studiach podyplomowych;

e) organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów edukacyjnych i oświatowych, a także propagujących ideę międzyludzkiej solidarności w zakresie pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

f) udział w krajowych, unijnych oraz międzynarodowych programach kooperacji dotyczących pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

g) organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów, konkursów na prace naukowe i zjazdów środowiskowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;

h) tworzenie raportów dotyczących celów Fundacji;

i) sporządzenie analiz, ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych;

j) wydawanie publikacji w dziedzinie nauk społecznych;

k) organizowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych;

l) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu. 2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.serceaniola.pl) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www. serceaniola.pl.

2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.

3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.serceaniola.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.