Kontakt

Aleja Jana Pawła II 61-219, 01-031 Warszawa

serceaniola@serceaniola.pl

+48 512 762 078

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Dobroczynna Serce Anioła” i jest zwana w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja została ustanowiona oświadczeniem fundatorów złożonym w formie aktu notarialnego przed notariuszem Gabrielą Walewską prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie w dniu 26 października 2017 r. za repertorium A nr 3671/2017, sprostowanym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Gabrielę Walewską w dniu 21 lutego 2018 za repertorium A nr  1005/2018.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa trzeciego.
 • 3

Nadzór na działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 1. CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 • 4
 1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-32.
 2. Fundacja realizuje swoje cele przez :
 3. bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, leków, środków pomocy itp., dla potrzebujących będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 4. finansowanie oraz organizowania finansowania opieki medycznej dla ludzi i zwierząt będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 5. prowadzenie różnych form edukacji dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową, na wszystkich poziomach, tj. w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych licencjackich, szkół wyższych magisterskich, studiów podyplomowych;
 6. udzielanie młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową stypendiów finansowych w celu umożliwienia odbywania nauki na wszystkich poziomach, tj. w szczególności w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach wyższych licencjackich, szkołach wyższych magisterskich, studiach podyplomowych;
 7. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów edukacyjnych i oświatowych, a także propagujących ideę międzyludzkiej solidarności w zakresie pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 8. udział w krajowych, unijnych oraz międzynarodowych programach kooperacji dotyczących pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 9. organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów, konkursów na prace naukowe i zjazdów środowiskowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;
 10. tworzenie raportów dotyczących celów Fundacji;
 11. sporządzenie analiz, ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych;
 12. wydawanie publikacji w dziedzinie nauk społecznych;
 13. organizowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych;
 14. propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
 • 5

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

 • 6
 1. Fundacja może być członkiem organizacji, zarówno rządowych jak i pozarządowych, krajowych jak i zagranicznych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 • MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 • 7
 1. Majątek Fundacji stanowią:
 2. fundusz założycielski w  kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz
 3. dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne i prawne oraz środki pieniężne uzyskane w toku jej działania Fundacji.
 4. Fundacja może również czerpać środki: zbiórek organizowanych w sieci Internet zbiórek publicznych, subwencji, dotacji, dofinansowań, ze spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 5. Przedmiotem spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome oraz wierzytelności.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza są wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 • 8

Dochody o których mowa w §7 ust. 2 oraz dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w §10 niniejszego statutu, mogą być przeznaczone tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

 • 9

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym w dalszej części niniejszego statutu „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 10
 1. Fundacja może prowadzić w celu realizacji celów statutowych, zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, działalność gospodarczą. Z funduszu założycielskiego Fundatorzy przeznaczają na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 2. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej obejmować może następujące dziedziny:
 1. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 2. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 3. introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 4. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 5. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 6. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 7. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 8. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 9. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 10. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 11. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 12. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.13.Z),
 13. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 14. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 15. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 16. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 17. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
 18. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 19. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 20. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 22. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 23. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 24. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 25. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 26. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
 27. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 28. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 29. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 30. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z ),
 31. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 32. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 33. szkoły policealne (PKD 85.41.Z ),
 34. zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A),
 35. szkoły wyższe (PKD 85.42.B)
 36. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 37. nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
 38. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową do działalności charytatywnej
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 3. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
 1. ORGANY FUNDACJI
 • 11
 1. Fundacja działa poprzez organy Fundacji.
 2. Organem Fundacji jest Zarząd jako organ obligatoryjny oraz Rada Fundacji jako organ fakultatywny.
 1. ZARZĄD FUNDACJI
 • 12
 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 4 (cztery) osób. Liczbę członków Zarządu określają Fundatorzy.
 2. Zarząd składa się z członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani w następujący sposób:
 1. Fundator Igor Baginskyi ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu będącego Prezesem Zarządu;
 2. Fundator Oleksandr Borzenko ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu będącego Wiceprezesem Zarządu;
 3. Fundatorzy Igor Baginskyi oraz Oleksandr Borzenko w drodze jednomyślnej decyzji mają prawa powoływania lub odwoływania dwóch Członków Zarządu.
 4. W przypadku śmierci Fundatora bądź w przypadku niemożności wykonywania funkcji przez Fundatora, z zastrzeżeniem §18 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu, członek Zarządu, który był powoływany przez tego Fundatora powoływany jest jednomyślną uchwałą Rady Fundacji.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
 2. śmierci,
 3. złożenia pisemnej rezygnacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja ta jest skuteczna z chwilą doręczenia jej któremukolwiek z Fundatorów,
 4. odwołania ze składu Zarządu decyzją Fundatora/Fundatorów lub Radę Fundacji (w sytuacji wskazanej w ustępie 5 niniejszego paragrafu).
 5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w przypadku:
 1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu,
 2. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,
 3. niewykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 1 rok,
 4. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
 5. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 6. naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
 7. Tryb działania Zarządu może określać szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Fundatorów. Zarząd może przedłożyć Fundatorom projekt Regulaminu Zarządu do uchwalenia.
 • 13
 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, w szczególności:
 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
 3. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Fundatorów oraz Rady Fundacji, jeżeli została powołana.
 4. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Fundatorom oraz Radzie Fundacji, jeżeli została powołana.
 5. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Fundatorów oraz Radzie Fundacji, jeżeli została powołana.
 6. Do kompetencji Zarządu należy ponadto podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu kompetencji innych organów.
 • 14
 1. Do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest:
 1. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie,
 2. w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy Członek Zarządu samodzielnie,
 3. Do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji w sprawach, których wartość przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wymagane jest uzyskanie wcześniejszej zgody Fundatorów oraz Rady Fundacji, jeżeli została powołana.
 1. RADA FUNDACJI
 • 15
 1. W fundacji może zostać ustanowiona Rada Fundacji. Rada Fundacji składa się z 2 (dwa) do 4 (cztery) osób.
 2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony w następujący sposób:
 1. Fundator Igor Baginskyi ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Fundacji;
 2. Fundator Oleksandr Borzenko ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Fundacji;
 3. pozostałych członków Rady Fundacji powołuje w drodze jednomyślnej uchwały Rada Fudnacji.
 1. W przypadku śmierci Fundatora bądź w przypadku niemożności wykonywania funkcji przez Fundatora,  z zastrzeżeniem §18 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu, członek Rady Fundacji, który był powoływany przez tego Fundatora powoływany jest jednomyślną uchwałą Rady Fundacji.
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
 1. członek Zarządu,
 2. zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu;
 3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Mandat członka Rady Fundacji wygasa wskutek:
 1. śmierci,
 2. złożenia pisemnej rezygnacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja ta jest skuteczna z chwilą doręczenia jej Zarządowi,
 3. odwołania uchwałą Rady Fundacji,
 4. odwołania przez Fundatora.
 1. Członków Rady Fundacji odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Członków Rady Fundacji powołanych Fundatora, odwołać może tylko Fundator.
 2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić  w szczególności w przypadku:
 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
 2. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji, zatwierdzonego przez Fundatorów.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 16
 1. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach.
 2. Jeżeli przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Fundacji powołanych przez Fundatorów w trybie wskazanym w §15 ust. 2 lit a i b) niniejszego statutu. W przypadku, gdy wygaśnie mandat wszystkich członków Rady Fundacji powołanych przez Fundatora w trybie §15 ust. 2 lit a i b) niniejszego statutu i niemożliwe jest powołanie przez Fundatora nowych członków Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 5. Z przyczyn ważnych dotyczących działalności Fundacji, Zarząd zwraca się do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane za pomocą listów poleconych, wysłanych przynajmniej na 7 dni  przed terminem Zgromadzenia.  Zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Fundacji pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia posiedzenia Rady Fundacji oraz szczegółowy porządek spraw, które będą przedmiotem posiedzenia.
 8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.
 9. Członkom Rady Fundacji może być przyznane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Fundacji i wykonywanie nadzoru lub zwrot uzasadnionych kosztów, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 17
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji;
 2. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
 3. przyjmowanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
 4. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów Fundacji;
 5. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji;
 6. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane przez Honorową Radę Patronów, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
 7. podejmowaniu uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją, zatwierdzanych przez Fundatorów;
 8. decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości, zatwierdzane przez Fundatorów;
 9. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, zatwierdzanych przez Fundatorów, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu;
 10. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji, zatwierdzanej przez Fundatora, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.
 11. Po śmierci Fundatora, bezskuteczna jest decyzja o likwidacji Fundacji przez Radę Fundacji oraz zmiana statutu Fundacji przez Radę Fundacji, w zakresie nazwy Fundacji, celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
 1. UPRAWNIENIA FUNDATORA
 • 18
 1. Bez względu na uprawnienia przyznane innym organom w niniejszym Statucie, Fundatorzy uprawnieni są do samodzielnego dokonywania, w każdym czasie, następujących czynności:
 1. dokonywania zmian statutu Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji,
 2. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji,
 3. w uzasadnionych przypadkach zawieszenia lub zmiany uchwał Rady Fundacji lub Zarządu w drodze jednomyślnej decyzji,
 4. likwidacji Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji.
 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o zgodzie Fundatora lub zatwierdzeniu przez Fundatora, zgoda oraz zatwierdzenie muszą być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W razie śmierci Fundatora Igora Baginskiy lub trwałej niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji wszelkie uprawnienia  Fundatora Igora Baginskiy,  w tym prawo do powoływania i odwoływania członków organów Fundacji, określone w niniejszym Statucie przechodzą na Svietlanę Baginska. W takiej sytuacji  Svietlana Baginska wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora Igora Baginskyi określone w niniejszym statucie i ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Fundatorze” będzie się przez to rozumiało Svietlanę Baginska.
 3. W razie śmierci Fundatora Oleksandra Borzenko lub trwałej niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji wszelkie uprawnienia  Fundatora Oleksandra Borzenko, w tym prawo do powoływania i odwoływania członków organów Fundacji, określone w niniejszym Statucie przechodzą na IrinęDyakova. W takiej sytuacji  Irina Dyakova wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora Oleksandra Borzenko określone w niniejszym statucie i ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Fundatorze” będzie się przez to rozumiało Irinę Dyakova.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 19
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Fundatorom, a w przypadku śmierci Fundatorów, majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 5. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu pełniący swą funkcję w dniu zaistnienia okoliczności powodującej likwidację Fundacji.